Accesos directos:

Buscador global del AMB

Información pública de los planes urbanísticos

Documentación relativa a los planes urbanísticos que sean aprobados inicialmentte por el Área Metropolitana de Barcelona, de acuerdo con las competencias que le atribuye la disposición transitoria segunda de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona.

En concreto, en cada documento figura la información del instrumento urbanístico aprobado, la fecha de publicación en el web del AMB, la sesión del Consejo Metropolitano o de cualquier otro órgano competente del Área Metropolitana de Barcelona que apruebe el documento, el número de expediente, el plazo de información pública y su finalización, los edictos y anuncios en las publicaciones obligatorias, el lugar de consulta presencial y la documentación escrita y gráfica del plan urbanístico aprobado.

Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

ANUNCI

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 25 d'octubre de 2016, ha adoptat l'acord següent:

APROVAR el document d'avanç i el document inicial estratègic de la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant, MPGM), d'acord amb el que determina la disposició transitòria segona i l'article 8.1 l) de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la clàusula segona.2 del Conveni interadministratiu de col·laboració de data 1 d'octubre de 2014, així com l'article 86 bis 1 a) i l'apartat b) de la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (en endavant, TRLU), segons  el redactat de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015.

EXPOSAR el document d'avanç i el document inicial estratègic de la MPGM a informació pública pel termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació obligatòria, tal com estableix l'article 86 bis 1.c) del TRLU i 23 del RLU, mitjançant el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la inserció d'un anunci en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit metropolità, així com en el web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a fi que es puguin presentar suggeriments.

TRAMETRE el document d'avanç i el document inicial estratègic del Pla al Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que iniciï el procediment d'avaluació ambiental estratègica i emeti el document d'abast i l'informe territorial i urbanístic previ, d'acord amb els articles 86 bis del TRLU i 17 i concordants de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, segons el que determina la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, reguladora de les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s'adapti a la Llei de l'Estat 21/2013, com també segons el que disposa l'article 18 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, reguladora del procediment d'avaluació ambiental estratègica.

NOTIFICAR el present acord als Ajuntaments de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac, al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, a la Diputació de Barcelona i als departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Així doncs, el període d'informació pública és de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació obligatòria, a fi que es puguin presentar els suggeriments que escaiguin.