Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Institucions col·laboradores

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) és una entitat de dret públic, adscrita al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, que s'encarrega de l'execució i la gestió de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

Entre els principis d'actuació que recull el Pla director de cooperació de l'AMB hi ha la concertació, coordinació, complementarietat d'actuacions entre els diferents actors de cooperació metropolitans, catalans i en el si de la comunitat internacional de donants.

L'objecte d'aquest Conveni és l'establiment d'un marc general de col·laboració entre l'ACCD, l'AMB i TMB amb la finalitat d'impulsar un espai de concertació que identifiqui el valor afegit de les parts i que concreti actuacions i àmbits de coordinació entre les tres institucions en matèria de desenvolupament, educació per al desenvolupament i acció humanitària i en els vincles que es puguin establir entre aquestes tres línies estratègiques.

Conveni
ACCD

Ajuntament de Barcelona

Logotip Ajuntament de Barcelona
La signatura d'un conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona el 25 de novembre de 2014, per treballar de manera conjunta i coordinada en projectes de cooperació a la Mediterrània s'emmarca dins l'Objectiu estratègic de gestió 2 del  Pla Director de Cooperació de l'AMB 2013-2016. Aquest Pla determina la promoció d'un model de cooperació concertat entre els diferents actors metropolitans, amb especial èmfasi en els municipis, i coordinat amb la resta d'actors de la cooperació catalana i de la comunitat internacional de cooperació al desenvolupament.

Conveni
Ajuntament de Barcelona

CIDOB (Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona)

El CIDOB (Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona) és un centre d'investigació, docència, documentació i divulgació sobre les relacions internacionals i el desenvolupament.

Com a treballs més rellevants en els quals ha col·laborat el CIDOB amb l'AMB cal esmentar l'elaboració dels plans directors de cooperació metropolitans corresponents als períodes 2007-2010 i 2013-2016 i el suport tècnic per a l'avaluació i selecció de projectes de cooperació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que és membre del seu patronat.

Conveni
Conveni del projecte "Ciutats globals, solucions locals"
CIDOB

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

L'AMB, com a entitat supramunicipal, també està associada al FCCD. La col·laboració entre ambdues institucions, mitjançant la signatura de successius convenis, s'ha plasmat en l'assessoria tècnica en processos de selecció de projectes de cooperació municipals i en la gestió del seguiment i de l'avaluació.

Conveni
FCCD

Transports Metropolitans de Barcelona

Transports Metropolitans de Barcelona és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA, que pertanyen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Com a principal operadora de transport públic de l'àmbit metropolità ofereix dues xarxes regulars de transport (la de bus de superfície i la de metro subterrània) i diversos serveis de transport d'oci.

A partir del conveni marc de col·laboració subscrit l'any 2009 entre TMB i l'AMB, la interacció entre ambdues entitats s'ha concretat en nombroses accions de cooperació internacional amb l'aportació de vehicles en desús propietat de TMB en qualitat de donacions destinades a projectes de mobilitat d'interès comunitari en ciutats de països en desenvolupament, especialment de l'Amèrica Central, el Carib, el Magrib i l'Àfrica Occidental i subsahariana.

Conveni
TMB